REGULAMIN
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Maciej B.. 
NIP: 876-242-13-94
REGON: 380947624
Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma Hustler Bracelet zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.hustlebracelet.com prowadzony jest przez  HB -  szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/ 7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie HUSTLE BRACELET są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
9. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego HUSTLE BRACELET jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej za pośrednictwem sieci Internet.
10. Ceny podane na stronie Sklepu www.hustlebracelet.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
11. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.hustlebracelet.com .
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
14. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
15. Nazwa Sklepu internetowego HUSTLE BRACELET, adres pod którym jest dostępny: www.hustlebracelet.com oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
16. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text